Formularz zgłoszeniowy

Dane zgłoszeniowe

Prosimy o wpisanie informacji, w której/których edycji/edycjach Letniej Szkoły Psychoterapii Państwo uczestniczyli.

Dane do faktury

Zgoda na przetwarzanie danych

Swoją zgodę można zmienić lub wycofać w dowolnym momencie, zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce prywatności.

Inspektorem ochrony danych jest Pan Przemysław Zegarek dostępna pod adresem e-mail: iod@lps.pl oraz numerem telefonu 22 617-61-64

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Laboratorium Psychoedukacji – Instytut Treningu i Psychoterapii z siedzibą w Warszawie,  Katowicka 18, 03- 932 Warszawa, lps@lps.pl
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w następującym celu: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie i w oparciu o następującą podstawę prawną: art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes).
 3. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą: firmy świadczące usługi hosting oraz serwisu IT oraz podmioty współpracujące w procesach komunikacji drogą elektroniczną.
 4. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu, a po tym okresie przez czas, przez który przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  • prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 6. Wszystkie wskazane w pkt. 5 prawa mają zastosowanie w zakresie wynikającym z przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Może Pani/Pan realizować te prawa poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.
 7. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w punkcie 2.