Regulamin uczestnictwa w szkoleniu

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem szkolenia „LETNIA SZKOŁA PSYCHOTERAPII” jest LABORATORIUM PSYCHOEDUKACJI Zofia Milska-Wrzosińska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Katowickiej 18, 03-932 Warszawa, NIP 5261594024 (w dalszej części dokumentu zwane „Laboratorium”) zwane w dalszej części Regulaminu Organizatorem;
 2. Niniejszy „Regulamin uczestnictwa w szkoleniu” (zwany dalej „Regulaminem”), określa zasady uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym stacjonarnie lub w sytuacji wyjątkowej (obostrzenia sanitarne) w czasie rzeczywistym za pośrednictwem Internetu (online);
 3. Szkolenie prowadzone jest w zakresie i terminie opisanym na stronie internetowej Organizatora https://www.letniaszkolapsychoterapii.lps.pl/
 4. Dokonanie rejestracji na szkolenie jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

   

  § 2. Zgłoszenie i warunki uczestnictwa w szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie Organizatora https://www.letniaszkolapsychoterapii.lps.pl/formularz/ oraz dokonanie płatności za szkolenie zgodnie z tabelą opłat zamieszczoną na stronie Organizatora https://www.letniaszkolapsychoterapii.lps.pl/tabela-oplat/;
 2. Szkolenia ma charakter zaawansowany i dostępne jest dla osób profesjonalnie zajmujących się udzielaniem pomocy psychologicznej i psychiatrycznej, absolwentów i uczestników czteroletnich szkoleń z zakresu psychoterapii rekomendowanych przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i/lub atestowanych przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa;
 3. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w szkoleniu przekazując uzasadnienie tej decyzji osobie zgłaszającej się;
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub niemożność korzystania ze szkolenia spowodowane:
  · podaniem nieprawdziwych lub niepoprawnych danych w procesie rejestracji, w tym wadliwego adresu poczty elektronicznej lub takiego adresu, do którego Uczestnik nie ma dostępu;
  · niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem operacji rejestracji, jeśli zostało to spowodowane wadą transmisyjną, techniczną, awarią urządzeń lub przerwaniem połączenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora;
  · siłą wyższą, tj. zdarzeniem zewnętrznym, niezależnym od Organizatora.

   

  § 3. Koszt uczestnictwa w szkoleniu i warunki płatności

 1. Uczestnictwo w szkoleniu jest odpłatne;
 2. Podane ceny szkoleń są cenami brutto podanymi w złotych polskich (PLN);
 3. Obowiązującym sposobem płatności jest zapłata przed rozpoczęciem szkolenia;
 4. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w szkoleniu.
 5. Opłata za szkolenie obejmuje:
  · uczestnictwo w szkoleniu stacjonarnym lub w sytuacji wymuszonej restrykcjami związanymi z pandemią Covid-19 w szkoleniu prowadzonym online w czasie rzeczywistym;
  · materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (jeżeli zostały przewidziane przez osoby prowadzące poszczególne zajęcia);
  · imienny dokument potwierdzający udział w szkoleniu w formie certyfikatu w wersji elektronicznej;
 6. Fakturowanie za usługę szkoleniową: oryginał faktury zostanie wysłany pocztą elektroniczną na adres osoby zgłaszającej na szkolenie niezwłocznie po zrealizowanym szkoleniu.

   

  § 4. Realizacja szkolenia i wymagania techniczne

 1. Szkolenie realizowane jest w języku polskim. W przypadku udziału zagranicznych prelegentów szkolenie realizowane jest w języku angielskim i wówczas Organizator zapewnia tłumaczenie konsekutywne zajęć odbywających się w języku angielskim;
 2. Jeśli szkolenie odbędzie się w formie zdalnej organizator udostępni dane dostępowe do szkolenia (adres platformy szkoleniowej, login i hasło) wysyłając je na adres poczty elektronicznej podanej na etapie rejestracji na szkolenie tj. na adres osoby zgłaszającej na szkolenie oraz na adres/adresy osoby /osób zgłaszanych na szkolenie, jeżeli zostały podane, po spełnieniu warunków rejestracji podanych
  w § 2 pkt. 1 Regulaminu.
 3. Wymagania techniczne prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia, które powinien spełniać komputer (urządzenie), za pośrednictwem, którego Uczestnik realizować będzie szkolenie:
 • karta dźwiękowa;
  · stabilne połączenie z Internetem (prędkości powyżej 5 Mb/s);
  · wbudowane głośniki lub słuchawki;
  · mikrofon (opcjonalnie) – w przypadku możliwości zadawania pytań wykładowcy;
  · zalecana przeglądarka internetowa: aktualna wersja Google Chrome lub FireFox. 4. Organizator nie odpowiada za problemy techniczne występujące po stronie Uczestnika, które utrudniają lub uniemożliwiają mu uczestnictwo w szkoleniu (problemy ze sprzętem, za pomocą którego Uczestnik korzysta ze szkolenia oraz jakością połączenia internetowego).

   

   

  § 5. Rezygnacja z udziału w szkoleniu i zmiana Uczestnika

 1. Organizator dopuszcza możliwość zmiany osoby będącej Uczestnikiem szkolenia (najpóźniej 24 godziny od wyznaczonego terminu szkolenia), a także możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu. Warunkiem jest pisemne poinformowanie o tym fakcie Organizatora pocztą elektroniczną na adres: anna.kopacz@lps.pl oraz otrzymanie od Organizatora pisemnej zgody;
 2. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu:
 • do 31 maja 2023 osoba dokonująca rejestracji zostanie obciążona kosztem w wysokości 50% wartości zamówienia;
 • od 01 czerwca 2023 nie ma możliwości zwrotu opłaty, istnieje jedynie możliwość przepisanie uczestnictwa na inną osobę.
 1. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

   

  § 6. Zmiana terminu szkolenia

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia w sytuacji, gdy nie zostanie osiągnięta wystarczająca liczba uczestników;
 2. Organizator ma prawo odwołać zaplanowany termin szkolenia również w przypadku zaistnienia sytuacji losowych, takich jak nagła niedyspozycja trenera, zaistnienie siły wyższej;
 3. W przypadku odwołania szkolenia z winy Organizatora wpłata zostaje zwrócona Uczestnikowi w całości;
 4. W przypadku odwołania szkolenia Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej lub prawnej za powstałe po stronie Uczestnika koszty związane z uczestnictwem w szkoleniu.

   

  § 7. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 1. Uczestnik szkolenia otrzyma Certyfikat poświadczający udział w szkoleniu;
 2. W sytuacji, gdy certyfikat/certyfikaty mają zostać wysłane na inny niż wskazany w formularzu rejestracji adres, konieczne jest poinformowanie o tym fakcie Organizatora przed szkoleniem na adres dominika.rosak@lps.pl;
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w certyfikacie, jeśli wynikają one z nieprawidłowych danych Uczestnika podanych na etapie rejestracji;
 4. W przypadku reklamacji związanej z nieprawidłowymi danymi, o których mowa w pkt. 3, Organizator na pisemną prośbę Uczestnika/osoby zgłaszającej na szkolenie, prześle poprawiony certyfikat w formie elektronicznej.

   

  § 8. Prawa autorskie

 5. Wszelkie materiały i zasoby związane ze szkoleniem stanowią wyłączną własność Organizatora szkolenia i podlegają ochronie prawnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 6. Niedopuszczalne jest nagrywanie, kopiowanie, modyfikowanie i rozpowszechnianie treści przekazywanych w trakcie szkolenia oraz udostępnionych Uczestnikowi materiałów szkoleniowych bez zgody Organizatora.

   

  § 9. Przetwarzanie danych osobowych (RODO)

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator szkolenia.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (”RODO”).
 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rejestracji Uczestnika i przeprowadzenia szkolenia.
 4. Uczestnik/osoba zgłaszająca na szkolenie posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 5. W przypadku, gdy Uczestnik szkolenia nie jest jednocześnie osobą zgłaszającą tj. wypełniającą formularz zgłoszeniowy online, podmiot zgłaszający powierza Organizatorowi szkolenia dane osobowe Uczestnika szkolenia do przetwarzania w celu przeprowadzenia szkolenia w zakresie niezbędnym do jego organizacji.
 6. Dane mogą być udostępniane przez Organizatora upoważnionym na podstawie umowy powierzenia danych podmiotom trzecim w celu realizacji usługi dostarczenia certyfikatów uczestnictwa w szkoleniu.
 7. Dane niezbędne do zalogowania się Uczestnika szkolenia na platformie szkoleniowej będą udostępnione firmie zewnętrznej dostarczającej oprogramowanie szkoleniowe w celu realizacji usługi zdalnego szkolenia.
 8. Szczegółowe informacje zawarte zostały w Polityce Prywatności udostępnionej na stronie www Organizatora https://www.letniaszkolapsychoterapii.lps.pl/

   

  § 10. Postanowienia końcowe

 1. Organizator szkolenia uprawniony jest do skontaktowania się z Uczestnikiem lub osobą zgłaszającą na szkolenie celem uzyskania opinii/ankiety o przebytym szkoleniu, jednak wydanie opinii/wypełnienie ankiety jest całkowicie dobrowolne;
 2. Uczestnik, osoba zgłaszająca uczestnika szkolenia oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia;
 3. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest równocześnie potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym Regulaminem;
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały przepisy kodeksu cywilnego.